PROJEKT WSPÓŁPRACY  

   

KALENDARZ  

Lipiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

OBSZAR DZIAŁANIA  

   

facebook  

facebooknew

   

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków
LGD „Królewskie Ponidzie”

Termin Walnego Zebrania:
24 września 2021 r. godz: 15.45 pierwszy termin; 16.00 drugi termin

Miejsce Walnego Zebrania:
Hotel MATEO w Stopnicy

Porządek obrad Walnego Zebrania:

1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Protokolanta oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu LGD „Królewskie Ponidzie” za 2020 rok.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2020,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020,
c) udzielenia Zarządowi absolutorium,
d) wyznaczenia kierunków działalności w 2021 roku,
e) odwołania członka Rady
f) uzupełnienia składu Rady
5. Sprawy różne.
                                                                                                     Prezes Zarządu
                                                                                                       Artur Cygan

1. Protokół z poprzedniego WZC

2. Projekty uchwał Walnego

3. Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2020 r.

4. Sprawozdania finansowe

   

UE               LEADER                                               PROW 2014 2020 logo kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Strona internetowa opracowana przez LGD "Królewskie Ponidzie" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, 
poddziałania 19.1 
Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

© KRÓLEWSKIE PONIDZIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA