PROJEKT WSPÓŁPRACY  

   

KALENDARZ  

Czerwiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

OBSZAR DZIAŁANIA  

   

facebook  

facebooknew

   

Projekt Współpracy pn.”ŚWiAT - Świętokrzyska Wspólna i Atrakcyjna Turystyka"
planowanego do realizacji przez LGD: Ziemia Jędrzejowska „Gryf”, „Królewskie Ponidzie”, „Perły Czarnej Nidy”, „Ponidzie”, „Dorzecze Wisły” w latach 2019-2021

I.    Cel projektu

Celem projektu jest  wdrożenie produktu turystycznego – systemu szlaków turystycznych, poprzez uporządkowanie szlaków i informacji o ich przebiegach oraz utworzenie portalu o szlakach turystycznych, jako narzędzia zarządzania powstałym systemem szlaków. Jest to pierwszy krok do stworzenia możliwości kształtowania jednolitej, spójnej marki szlaków turystycznych obszaru objętego Projektem Współpracy.
Celem  projektu jest również przeciwdziałanie marginalizacji obszarów wiejskich poprzez zwiększenie atrakcyjności gospodarczej regionu. Projekt wpłynie na poprawę stanu środowiska i krajobrazu poprzez uporządkowanie i usystematyzowanie terenu, zmniejszenie infrastrukturalnych barier w dostępie do usług turystycznych, zapewnienie czytelnej informacji uwzględniającej rozplanowanie i dostępność najcenniejszych wartości miejsc naturalnych i kulturowych.
Projekt przyczyni się do rozwoju oferty i produktu dla turystyki aktywnej, bazującej
i wykorzystującej w sposób zintegrowany różnorodne zasoby i walory: naturalne, krajobrazowe, przyrodnicze, kulturowe oraz istniejącą i rozwijaną infrastrukturą szlaków na obszarze objętym projektem.

II.    Zakres projektu
Zakres rzeczowy projektu złożony jest z trzech części, których skoordynowana realizacja
w efekcie ma przynieść rozwój kompleksowego produktu turystycznego. Są to:
•    zinwentaryzowanie danych o szlakach i powiązanych z nimi atrakcjach turystycznych oraz wytyczeniu nowych;
•    uporządkowanie infrastruktury szlaków turystycznych wodnych, rowerowych
i pieszych itp,
•    utworzenie portalu szlakowego z aplikacją prowadzącą po wyznaczonych szlakach.

Projekt będzie spójną ofertą atrakcji i usług turystycznych oraz działań promocyjnych. Będzie przedsięwzięciem złożonym, polegającym na przygotowaniu kompleksowego zagospodarowania turystycznego terenu w powiązaniu z istniejącymi szlakami turystycznymi. Przedmiotem  projektu mogą być szlaki sportów rowerowych, wodnych, biegów terenowych, trasy marszu nordyckiego, ścieżki edukacyjne ect.
Projekt przewiduje uporządkowanie istniejących i nowopowstałych szlaków turystycznych poprzez ich prawidłowe oznakowanie na planszach graficznych oraz prawidłowe oznakowanie nowych i istniejących atrakcji turystycznych  (zabytki, pomniki przyrody).


III.    Rezultaty projektu

Planowane do realizacji w ramach projektu działania mają wpłynąć na podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu, niwelowanie braków i możliwości zaspakajania potrzeb rekreacyjnych gości odwiedzających region, zwiększenie gamy oferowanych produktów turystycznych oraz stopnia wykorzystania atrakcji kulturowych i przyrodniczych. Projekt przewiduje podniesienie poziomu informacji turystycznej, podwyższenie pozycji obszaru objętego projektem na rynku turystycznym regionu i kraju oraz ochronę i wyeksponowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego  szerokiemu gronu odbiorców.
Projekt wprowadzi również nową jakość usług i informacji turystycznej z  uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie turystyki ogólnodostępnej poprzez zaangażowanie nowoczesnych technologii realizowanych w układzie sieciowym.
Projekt realizowany będzie w ścisłej współpracy 5 LGD oraz Oddziałów Terenowych PTTK

IV.    Budżet Projektu

Zgodnie z podpisanym Porozumieniem o współpracy, planowany całkowity budżet projektu  wynosić będzie 1 080 000,00 zł w proporcjach określonych w Porozumieniu.

V.    Zasięg projektu

Obszarem realizacji jest powiat:
•    jędrzejowski (9 gmin)  - LGD Ziemia Jędrzejowska „Gryf”
•    powiat buski (8 gmin) – LGD „Królewskie Ponidzie”;
•    kielecki (3 gminy)        – LGD „Perły Czarnej Nidy”
•    pińczowski (5 gmin)    – LGD Ponidzie”
•    staszowski (5 gmin)     - LGD „Dorzecze Wisły”

VI.    Harmonogram realizacji
Zakłada się, że realizacja rzeczowa projektu rozpocznie się w 2017 roku i całkowite jego rozliczenie nastąpi do końca 2019 r. Konkretny harmonogram działań zaplanowanych w projekcie będzie precyzowany na etapie przygotowywania wniosku aplikacyjnego. Wtedy tez zostaną określone konkretne terminy osiągania poszczególnych wskaźników.   

VII.    Wskaźniki produktu

Na tym etapie konstruowania założeń trudno określić konkretną liczbę przeznaczonych do zinwentaryzowania szlaków oraz podać liczbę nowoutworzonych. Wszystkie te ustalenia zostaną sfinalizowane na etapie przygotowywania wniosku o przyznanie pomocy na wdrażanie Projektu Współpracy. Wówczas też ustalona zostanie lokalizacja tablic informacyjnych, map oraz doprecyzowane potrzeby w zakresie infrastruktury turystycznej.
Z pewnością też zostanie utworzony 1 wspólny portal, który zepnie istniejące
 i nowoutworzone szlaki turystyczne z obszarów zaangażowanych Lokalnych Grup Działania. Będzie to aplikacja opisująca:
•    poszczególne rodzaje szlaków,
•    atrakcje znajdujące się w pobliżu ich przebiegu,
•    będzie szacowała czas przemierzenia szlaku w zależności od środka lokomocji (pieszy, rowerowy, samochodowy) i prowadziła turystę z wykorzystaniem sygnałów GPS oraz map Google

W ramach projektu zostanie przeprowadzona kampania promująca szlaki obszaru realizacji projektu z wykorzystaniem systemu identyfikacji wizualnej.

VIII.    Grupy docelowe

Promocja będzie skierowana do grup docelowych, którymi są: turyści i kuracjusze odwiedzający obszar objęty projektem, mieszkańcy, biura podróży, touroperatorzy i organizatorzy aktywnych form wypoczynku („zielonych szkół”). Zakłada się dotarcie do tych grup przy wykorzystaniu sprawdzonych narzędzi reklamy, promocji i marketingu terytorialnego.

 

Zapytania ofertowe dotyczące zamówień z zakresu Projektu Współpracy 

Opracowanie "Studium zagospodarowania turystycznego szlaku wodnego na rzece Nidzie na odcinku Jurków (gm. Wiślica) – Nowy Korczyn” 

1. Zapytanie ofertowe.

2. Formularz oferty.

 

Oznakowanie rzeki Nidy na odcinku Jurków gm. Wiślica - Nowy Korczyn

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 do zapytania - przedmiar

3. Załącznik nr 2 do zapytania - studium

4. Załącznik nr 3 do zapytania - lokalizacja

5.  Formularz oferty

 

Gadżety reklamowe

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz oferty

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad rzeką Nidą w msc. Nowy Korczyn

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz oferty

3. Dokumentacja część 1a - opis

4. Dokumentacja część 1a - mapa

5. Dokumentacja część 1 b - opis

6. Dokumentacja część 1 b - mapa

7. Załącznik nr 1

8. Załącznik nr 2

9. Załącznik nr 3

Wynik postępowania 

Zakup kajaków do przystani w Wiślicy 

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - formularz oferty

3. Załącznik nr 2

4. Załącznik nr 3

Protokół z wyboru oferty

Budowa przystani kajakowej w Wiślicy 

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz oferty

3. Wzór umowy

4. Umowa powierzenia danych osobowych

5. Dokumentacja projektowa

6. Zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu

7. Zgłoszenie wodnoprawne

8. Przedmiar robót

Protokół z wyboru oferty

   

UE               LEADER                                               PROW 2014 2020 logo kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Strona internetowa opracowana przez LGD "Królewskie Ponidzie" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, 
poddziałania 19.1 
Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

© KRÓLEWSKIE PONIDZIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA