PROJEKT WSPÓŁPRACY  

   

KALENDARZ  

Grudzień 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

OBSZAR DZIAŁANIA  

   

facebook  

facebooknew

   

 

Zarząd Stowarzyszenia „Królewskie Ponidzie” z siedzibą w Busku Zdroju ul. Grotta 3 28-100 Busko Zdrój

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE: KOORDYNATOR PROJEKTU WSPÓŁPRACY „ŚWiAT”.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

1) realizacja projektu współpracy,

3) przygotowanie i składanie wniosków o płatność związanych z realizacją projektu współpracy,

4) przygotowywanie odpowiednich sprawozdań i innych dokumentów wymaganych w projekcie współpracy,

5) sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektu,

6) przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności z warunkami Umowy o przyznanie pomocy,

7) przygotowanie i prezentacja informacji na temat operacji,

8) prowadzenie i kompletowanie dokumentacji merytorycznej projektu,

9) prowadzenie monitoringu w zakresie nowych wytycznych (rozporządzenia, ustawy) związanych z operacją,

10) prowadzenie archiwizacji swoich spraw/zadań,

11) wykonywanie innych czynności zleconych przez Zarząd.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • 3 letni staż pracy
 • biegła obsługa komputera w zakresie programów Microsoft Office,
 • znajomość problematyki projektów realizowanych ze środków UE,
 • znajomość aktów prawnych związanych z realizacją LSR i działalnością LGD,
 • umiejętność szybkiej i dokładnej analizy dokumentacji,
 • umiejętność interpretowania przepisów i stosowania ustaw,
 • prawo jazdy kat. B

WYMAGANIA POŻĄDANE:

 • doświadczenie w pracy administracyjno - biurowej,
 • komunikatywność, kreatywność, umiejętność logicznego myślenia,
 • doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o pomoc, organizowaniu warsztatów, imprez kulturalnych „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 • umowa o pracę,
 • wymiar czasu pracy - niepełny etat (1/8),
 • praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin dziennie,
 • miejsce pracy w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Królewskie Ponidzie”” i w terenie
 • praca wymagająca realizacji poleceń wyjazdów służbowych.

TERMIN, FORMA I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko KOORDYNATORA PROJEKTU WSPÓŁPRACY ŚWiAT” w terminie do 31.12.2019r., tj. wtorek do godz. 10:00 bezpośrednio w Biurze LGD.

Kandydaci spełniający wymogi formalne i posiadający najwyższe kwalifikacje spośród kandydatów na wolne stanowisko zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej LGD - www.krolewskieponidzie.pl.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)",
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i doświadczenie zawodowe
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz dokumenty potwierdzające spełnianie poszczególnych wymagań

Prezes Zarządu

Artur Cygan

Opis stanowiska

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków
LGD „Królewskie Ponidzie”

Termin Walnego Zebrania:

16 grudnia 2019 r. godz. 15:30 pierwszy termin; 15:45 drugi termin

Miejsce Walnego Zebrania:

Buskie Samorządowe Centrum Kultury, al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko Zdrój

Porządek obrad Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Protokolanta oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. wyboru członków Rady LGD
 4. Sprawy różne.

1. Projekt uchwały

2. Protokół z poprzedniego WZC

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków
LGD „Królewskie Ponidzie”


Termin Walnego Zebrania:
6 czerwca 2019 r. godz. 16:00 pierwszy termin; 16:30 drugi termin

Miejsce Walnego Zebrania:
Szkoła Podstawowa w Raczycach, Raczyce 64, 28-114 Gnojno

Porządek obrad Walnego Zebrania:
1.    Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Protokolanta oraz przyjęcie porządku obrad.
2.    Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
3.    Sprawozdanie z działalności Zarządu LGD „Królewskie Ponidzie” za 2018 rok.
4.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2018,
b)    zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018,
c)    udzielenie Zarządowi absolutorium,
d)    wyznaczenie kierunków działalności w 2019 roku,
e)    wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Zarządu.
5.    Sprawy różne.

1. Protokół z poprzedniego WZC

2. Projekty uchwał

3. Sprawozdania finansowe

4. Sprawozdanie z Pracy Zarządu

5. Regulamin Pracy Zarządu

 

Lokalna Grupa Działania "KRólewskie Ponidzie" zaprasza osboby zainteresowane złożeniem wniosku w ramach rozwijania działalności gospodarczej na szkolenie, które odbędzie się w dniu 30.04.2019 r. o godzinie 10.00 w Buskim Samorządowym Centrum Kultury w Busku Zdroju.

Na szkoleniu omówiene zostaną zasady wnioskowania, kryteria wyboru operacji oraz załączniki do wniosku.

Zapraszamy!

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej planowania naborów w II półroczu 2019 r.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdox5sKs67fJH6oE3k7IZpqi_iatHUKth5cjPgUxEyA_TtHrg/viewform?usp=sf_link

W dniu 04.04.2019 r. w Domu Kultury w Tuczępach zostały podpisane kolejne umowy grantowe z zakresu "Rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej". Zarząd LGD "Królewskie Ponidzie" podpisał umowy z 14 Grantobiorcami na łączną kwotę 300 000,00 zł. W rezultacie realizacji operacji powstanie w powiecie buskim 16 obiektów małej infrastruktury typu siłownie zewnetrzne, place zabaw, miejsca integracji służące zagospodarowaniu czasu wolnego mieszkańców i turystów przebywających na obszarze.

Trud realizacji zadań podjęły 2 gminy - Busko - Zdrój i Gnojno, oraz 10 organizacji porządowych: OSP w Młynach, OSP w Skotnikach Małych, BLGD "Słoneczny Lider", stowarzyszenie "Z nami lepiej" z Wójczy, OSP w Czarkowach, OSP w Grzymale, LKS "Gród" z Wiślicy, OSP w Bosowicach, stowarzyszenie "Razem w przyszłość" w Trzebicy, OSP w Solcu Zdroju.

Grantobiorcom gratulujemy i życzymy bezproblemowej realizacji projektów!

 

2

 

 

 

Lokalna Grupa Działania Królewskie Ponidzie zaprasza na warsztat refleksyjny, który odbędzie się w dniu 30.01.2019 r. w MGCK w Stopnicy o godzinie 13.00.

Celem warsztatu będzie omówienie stopnia realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, postęp rzeczowy i finansowy poszczególnych wskaźników.

 

 

Zaproszenie na szkolenie grantobiorców

„Królewskie Ponidzie” Lokalna Grupa Działania
zaprasza


Grantobiorców konkursu III.2.1 Rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej do udziału w bezpłatnym szkoleniu.

Miejsce szkolenia: Biuro Lokalnej Grupy Działania,

Termin szkolenia: 19.12.2018 r.

Czas szkolenia: 12:00 -14.00

Serdecznie zapraszamy!

 

W dniu 08.11.2018 r. w Nowym Korczynie Lokalna Grupa Działania „Królewskie Ponidzie” podpisała umowy z kolejnymi  Grantobiorcami w ramach przedsięwzięcia „Organizacja wydarzeń integrujących lokalne społeczności”. W ramach projektu grantowego dofinansowanie otrzymało 21 inicjatyw polegających na organizacji imprez, warsztatów, wyjazdów studyjnych, zakupie strojów ludowych i instrumentów muzycznych służących zachowaniu dziedzictwa lokalnego.

Wnioskodawcami w tym naborze były następujące instytucje i organizacje pozarządowe: Koalicja Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich; Stowarzyszenie Miłośników Szańca; Towarzystwo Miłośników Buska – Zdroju; Stowarzyszenie „Przyszłość Oleszek”; Lokalna Organizacja Turystyczna „Moc Ponidzia”; Stowarzyszenie „VOCE”; Fundacja Perfecta Dance” ; Buski Klub Jeździecki „Wiraż”; Stowarzyzenie Korczynian nad Nidą; Gminne Centrum Kultury w Solcu Zdroju; OSP Solec Zdrój; Stowarzyszenie „Żabieckie Powiślanki”; Stowarzyszenie „Wiśliczanie”; Gmina Pacanów; Gmina Tuczępy; Stowarzyszenie „Stopniczanki.

Wszystkim Grantobiorcom gratulujemy pomysłów i życzymy powodzenia w realizacji projektów!

 

osp

 

Podkategorie

   

UE               LEADER                                               PROW 2014 2020 logo kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Strona internetowa opracowana przez LGD "Królewskie Ponidzie" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, 
poddziałania 19.1 
Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

© KRÓLEWSKIE PONIDZIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA