PROJEKT WSPÓŁPRACY  

   

KALENDARZ  

Czerwiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

OBSZAR DZIAŁANIA  

   

facebook  

facebooknew

   

Szanowni Państwo,

W dniu 24.12.2020 r. Biuro LGD "Królewskie Ponidzie" bedzie nieczynne.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy plenerowej! Projekt grantowy zrealizowany przez Koalicję Kół Gospodyń Miejskich i Wiejskich, finansowany w ramach PROW za pośrednictwem LGD "Królewskie Ponidzie"

22 sierpnia, w piękne słoneczne popołudnie odbył się spływ kajakowy na rzece Nidzie zorganizowany przez LGD "Królewskie Ponidzie". 19 załóg kajakarzy przepłynęło odcinek Wiślica - Nowy Korczyn delektując się urokami tej niezwykle relaksującej formy spędzania czasu wolnego. Rzeka Nida jest najbardziej meandrująca rzeką w Polsce i jest doskonałym miejscem dla miłośników kajakarstwa. 

Dostrzegając te walory LGD "Królewskie Ponidzie" realizuje projekt współpracy, którego celem jest zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad rzeką Nidą, jej oznakowanie, budowa przystani kajakowch i stworzenie atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego dla mieszkańców i turystów. LGD zakupiła 30 kajaków z pełnym wyposażeniem, które są udostępniane po wcześniejszym kontakcie z Urzędem Miasta i Gminy w Wiślicy i Nowym Korczynie. 

Serdecznie zapraszamy do korzystania ze szlaku wodnego!

Spływ zorganizowany w ramach działania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1a

2a

3a

4a

5a

6a

1

4

6

8

7

9

10

11

12a

12

13

23

end

 

 

 

plakat3

Serdecznie zapraszamy miłośników sportów wodnych na spływ kajakowy, który odbędzie się w dniu 22.08.2020 r. na trasie Wiślica - Nowy Korczyn. Start o godz. 13.00. 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem wydarzenia.

1. Regulamin spływu

2. Karta zgłoszeniowa

tel. 41 378 71 77   email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Procedura składania wniosków w związku z zagrożeniem epidemicznym
1. W budynku może przebywać tylko jedna osoba.
2. Kolejka ustawia się na zewnątrz budynku z zachowaniem bezpiecznej odległości.
3. Wnioskodawca zobowiązany jest do posiadania własnej maseczki, rękawiczek oraz długopisu.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków
LGD „Królewskie Ponidzie”

Termin Walnego Zebrania:
19 czerwca 2020 r. godz. 15:45 pierwszy termin; 16:00 drugi termin
Miejsce Walnego Zebrania:
Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Stopnicy ul. Kazimierza Wielkiego 15, 28-130 Stopnica
Porządek obrad Walnego Zebrania:
1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Protokolanta oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu LGD „Królewskie Ponidzie” za 2019 rok.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2019,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019,
c) udzielenia Zarządowi absolutorium,
d) wyznaczenia kierunków działalności w 2020 roku,
e) odwołanie członka Rady,
f) powołanie nowego członka Rady.
5. Sprawy różne.

UWAGA!
W związku z zaistniałą sytuacją związaną z epidemią COVID-19 prosimy członków LGD
o uczestnictwo w Walnym Zebraniu Członków z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego – w szczególności posiadanie maseczki oraz własnego długopisu. Środki do dezynfekcji rąk zapewnia organizator Walnego Zebrania.

Protokół z poprzedniego WZC

Projekty uchwał

Wprowadzenie do sprawozdania

Bilans

Rachunek wyników

Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2019 r. 

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 809/2014z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności:

1) kontrole administracyjne dotyczące operacji inwestycyjnych obejmują przynajmniej jedną wizytę odnośnie do operacji będącej przedmiotem wsparcia lub miejsca inwestycji w celu weryfikacji jej realizacji (art. 48 ust. 5),

2) państwa członkowskie organizują kontrole na miejscu dotyczące zatwierdzonych operacji na podstawie odpowiedniej próby. Jeżeli to możliwe, kontrole przeprowadza się przed dokonaniem ostatniej płatności dla danej operacji (art. 49 ust. 1).

Z uwagi na konieczność płynnej obsługi procedowanych spraw oraz wypłatę środków beneficjentom, proponuje się, w miarę możliwości, przeprowadzenie ww. kontroli „zza biurka”, bez bezpośredniego kontaktu z beneficjentami. W tym celu beneficjenci, tam gdzie jest to możliwe, powinni dostarczyć,
na prośbę agencji płatniczej lub podmiotu wdrażającego, dokumenty potwierdzające realizację operacji w zakresie finansowym oraz rzeczowym w formie elektronicznej. Podobne rozwiązanie zostało przyjęte przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie polityki spójności. Zdaniem MRiRW, wymagane przepisami kontrole na miejscu można ograniczyć do niezbędnego minimum.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 809/2014 wydatki objęte kontrolami na miejscu stanowią co najmniej 5% wydatków, przy czym przy obliczaniu minimalnego poziomu próby uwzględnia się kontrole przeprowadzone do końca roku kalendarzowego (art. 50 ust 1 i 2). W związku z tym wskaźnik 5% wydatków objętych kontrolami na miejscu będzie można uzupełnić w terminie późniejszym.

W odniesieniu do kontroli operacji inwestycyjnych możliwe jest odstąpienie od przeprowadzenia wizyty i uwzględnienie jej później w próbie dotyczącej kontroli na miejscu (art. 48 ust. 5 pkt a).

Powyższe, z uwagi na specyfikę niektórych instrumentów wsparcia, nie dotyczy płatności obszarowych w ramach PROW 2014–2020 (płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, płatności ekologicznej, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW), premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej, pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną) oraz płatności dobrostanowej, to znaczy płatności objętych Zintegrowanym Systemem Zarządzania i Kontroli.

W związku z rosnącym ryzykiem zachorowania na koronawirusa, Lokalna Grupa Działalnia Królewskie Ponidzie informuje, że konsultacje w sprawie naborów wniosków i przygotowania dokumentacji konkursowych prowadzone będą telefonicznie pod nr 795 136 851 lub drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do czasu zakończenia zakończenia pandemii bezpośredni kontakt z pracownikami będzie mozliwy po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie.

W razie pytań prosimy również o kontakt drogą elektroniczną:

Ewa Satora - dyrektor biura: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.      tel. 795 136 851

Marta Strzelecka - specjalista sd funduszy europekskich: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Renata Nasieniak - specjalista ds wdrażania LSR: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Miło nam poinformować, że Lokalna Grupa Działania "Królewskie Ponidzie" otrzymała kolejnego bonusa, który zostanie przeznaczony na konkursy. Zapraszamy zatem do wypełnienia ankiety, która pozwoli na dokonanie diagnozy i dostosowanie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju do Państwa porzeb. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0XQ0pcxhAv3Dn7i6nalc5oTydgGZuvb7DoTcUzNgFofFmjw/viewform?vc=0&c=0&w=1

Dziękujemy za udział w konsultacjach.

Podkategorie

Od 9 stycznia rozpoczynamy realizację nowej perspektywy finansowej. Poniżej prezentujemy dokumenty dotyczące nowego okresu.

1. Plan komunikacji

2. Harmonogram realizacji planu komunikacji w 2024 r.

3. Harmonogram naborów wniosków w 2024 r.

 

Umowa ramowa

Aneks nr 1

   

UE               LEADER                                               PROW 2014 2020 logo kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Strona internetowa opracowana przez LGD "Królewskie Ponidzie" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, 
poddziałania 19.1 
Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

© KRÓLEWSKIE PONIDZIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA